Two Fat Ladies

652 Argyle St Glasgow

Route- Ruta